AD, D: TSUYOSHI OMORI

ITAKOTO INC.

C.I. , POSTER, NAME CARD

M: ATSUSHI TAMURA, RYO TAMURA C: TADAYASU SETO